POLITYKA PRYWATNOŚCI w BAUMIT KLUB.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyścigowej 56g, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział KRS, pod numerem 0000050943.

Organizatorem Baumit Klub, który przetwarza dane w imieniu Administratora, jest MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział KRS, pod numerem KRS 0000372990.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (Baumit) na adres mailowy info@baumit.pl ewentualnie – jeśli przetwarzanie ma miejsce w serwisie www.baumitklub.pl - z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora (MPL Verbum) na adres mailowy ido@verbum.com.pl.

Twoje podstawowe dane osobowe

Gdy zakładasz konto w programie na www.baumitklub.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

adres e-mail i numer telefonu,
imię i nazwisko,
nazwa firmy i NIP,
adres korespondencyjny
adres prowadzonej działalności gospodarczej

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy uczestnictwa w programie. Dane mogą być również w celu rozliczenia księgowego nagród, zabezpieczenia roszczeń oraz w celu marketingowym (przekazywanie ofert związanych z Programem lub innych – jeśli wyrazisz na to Zgodę).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).

W przypadku wyrażenia którejkolwiek z dobrowolnych zgód marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody marketingowej.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Nie profilujemy

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z Programem Baumit Klub przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na info@baumit.pl, ewentualnie – jeśli przetwarzanie ma miejsce w serwisie www.baumitklub.pl - ido@verbum.com.pl.

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:

- cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe;
- jakie dane osobowe przetwarzamy;
- komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
- jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych.

Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:

- gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
- gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

- Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
- wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
- wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny;
- wniosłeś/wniosłaś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
- przetwarzalibyśmy Twoje dane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego. Może to być równoznaczne z wycofaniem zgód marketingowych.

Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych mają dostęp wyłącznie: Baumit sp. z o.o. oraz MPL Verbum SA jako jego Organizator, w tym upoważnieni pracownicy lub współpracownicy tych podmiotów.

Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych dostawców i podwykonawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

COOKIES

Serwis www.baumitklub.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy serwisu.

Pliki cookies serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Urządzenia, na które pobrano cookies, przesyłają nam następujące informacje o Twojej aktywności: typ i ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, data i godzina wizyty w serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP oraz strona, z której nastąpiło wejście do serwisu.

Przetwarzamy te informacje wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań korzystających z serwisu użytkowników.

Na podstawie danych zebranych przez cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.

Poinformujemy Cię o wykorzystywanych w serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie serwisu. Dalsze korzystanie przez Ciebie z serwisu będziemy rozumieć jako akceptację korzystania z cookies, chyba że obsługę plików cookies wyłączyłeś w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Pliki cookies zapisywane są przez serwer na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Nasz serwis może wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookies – tj. pliki, które istnieją wyłącznie w czasie trwania sesji przeglądarki, jak i stałe pliki cookies – tj. pliki, które istnieją również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Za pośrednictwem naszego serwisu mogą być przesyłane cookies osób trzecich, które pochodzą od firm pomagających nam w opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z serwisu.

Tajemnica

Dane przekazywane przez ciebie w ramach serwisu zachowujemy w poufności.

Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności, jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.

Infolinia (pon. – pt. / 9:00 - 17:00)

Telefon: 505 414 844
E-mail: info@baumitklub.pl
Regulamin

Baumit sp. z o.o

Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
www.baumit.pl

Śledź nas

facebook 50x50youtube 50x50

Aplikacje

apple 50x50adroid 50x50